THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 4919368
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG TRỰC HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 6/3/2019 6:59:04 AM

Ghi chó: Yªu cÇu CB ,GV, NV trùc ph¶i nghiªm tóc, thùc hiÖn nhiÖm vô: chuyÓn nhËn c«ng v¨n vµ c¸c b¸o c¸o theo th«ng tin hai chiÒu, chuyÓn c«ng v¨n cho HT ®Ó xö lý.

Phèi hîp víi b¶o vÖ tËp trung t­íi hoa, c©y c¶nh, vÖ sinh phong quang tr­êng líp ®¶m b¶o xanh, s¹ch, ®Ñp.

Phèi hîp víi b¶o vÖ ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng CSVC, c¶nh quan m«i tr­êng sù ph¹m.

Thêi gian trùc: Buæi s¸ng: Tõ 7 giê ®Õn 11 giê:  Buæi chiÒu: Tõ 13 giß 30' ®Õn 17 giê 30'

NhËt ký sæ trùc ph¶i ®­îc ghi ®Çy ®ñ, c¸c phiªn trùc ph¶i ®­îc bµn giao cô thÓ tõng bån hoa, c©y c¶nh ®¶m b¶o t­¬i, sèng kh«ng bÞ ch¸y, phiªn trùc nµo bÞ ch¸y th× GV trùc ë phiªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ tr­êng.

 Nhµ trư­êng ®Ò nghÞ c¸c ®/c CB, GV, NV trùc nghiªm tóc ®Ó ®¶m b¶o c¶nh quan cña tr­êng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hà Thị Thủy
Hà Thị Thủy
Lê Thị Mai
Lê Thị Mai
P. HT
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882967 * Email: thcamthuy@lethuy.edu.vn